💐🍃امروز روز دیگریست
پس تو هم آدم نویی شو👌

ازگذشته رها شو، هر چه بوده
از آینده هم جدا باش، هر چه که خواهد شد
🌹🍂امروز را زندگی کن🌹🍃
همان کسی باش
که یک عمر آرزوی بودنش را در سر داشتی😘

روزتون بخیر و شادی😍