دل که با صد رشته‌ی جادو نمی‌گیرد قرار
تاری از گیسویِ او آرید و زنجیرش کنید