آدم
چقدر خالی ست از خودش
وقتی پر است
از یادِ کسی...