خوشا پر کشیدن، خوشا رهایی،
خوشا اگر نه رها زیستن، مُردن به رهایی...
آه، این پرنده در این قفسِ تنگ نمی‌خواند