رفتی و در رکابت
دل رفت و صبر و دانش،
بازآ که نیم جانی بهر نثار دارم