میدونی ایزابل حس خفگی فقط واسه دریا نیست
فقط واسه اتاق گازگرفته نیست
خفگی مال حرف هاست مال کلمه هاست
ادما خیلیاشون توی حرفای نگفته شون غرق میشن
این خفگی تو رو نمیکشه اما زندگیت رو ازت میگیره
حرف بزن جان من .. حرف زدن یعنی زندگی