عکسی که برنده جایزه سال هند شد


یکی از پارسیان هند (مهاجران زرتشتی پس از اسلام) دستش را بر روی نماد سربازان هخامنشی گذاشته، بیاد نیاکان خود در سرزمین ایران