لبانت را چون حسی گرم از هستی
به نوازش های لبهای عاشق من بسپار..