بخاطر داشته باش
عشق ورزیدن به انسانے دیگر
مانند ملاقات ڪردن با خداست...