چشمی به تخت و بخت ندارم مرا بس است
یک صندلی برای نشستن کنار تو