آخرین جملات یک سوسک هنگام کشته شدنش توسط یک مرد:
بکش...آررررره بیا منو بکش؛
تو حسودیت میشه ازاینکه زنت ازمن میترسه ولی ازتو نمیترسه.