آقا، حالتان خوب است؟
من دلتنگی هایم را،
گذاشته ام روی طاقچه ی دلم!
دارم هوایی می شوم،
برای پریدن دلم به سمت شما ...
چه قدر، فاصله مانده است؟!
حالا بماند که این دل، پر از غمی ست،
که شب روی سایه ی نگاهم،باران خیز می شود!
آقا شما حالتان خوب است؟
سمت پنجره ی فولادتان،
باید دخیل ببندم اجابت می شود؟!
وقتی که کبوتر دلم سمت شما پرواز می کند ...

#