جمعه یعنی
تعطیلیِ هرچی غیرِ تو..
یعنی موندن و خط کشیدن
زیرِ اسم تو
جمعه یعنی هرچیزی ممنوع شه
به جز فکر تو ...