بعضی وقتا‍‍
قبل اینکه یکی بیرونت کنه،
باید وسایلتو جمع کنی و بری..!