‏من حتی وقتا‍‍یی که حوصله ی خودمم ندارم حوصله ی تو رو دارم


و اینه فرق من و تو