بعضی وقتا کسی که بخاطرش
افتادی آماده ی گرفتنت نیست