گاهی وقتا برای اینکه نشون بدی چقدر ناراحتی بهترین گزینه سکوته!