بعضی وقتا آدما 
کارایی میکنن که ،
تا اطلاع ثانویه نباشن بهتره emoji