ده سال پیر تر شدم از وقت رفتنت ...
لعنت به هر که گفته که : ((دوری و دوستی)) !