شاهکار روزنامه ابتکار در بحث فرار مغزها
نوشته :
ما گیس می کشیم آمریکا مغزها