عشق وجود دارد!
فقط بعضی ها مثل آیدا میمانند،شاملو میسازند!
بعضی ها هم مثل ثریا میروند،شهریار را میکشند!
❤️