یکیو داشته باش که امیدت باشه تو این آشوب غم‌بار زندگی