دل چو رنجد از کسی خرسند کردن مشکل است
شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است...