نیسان که بشه ۱۶۰ میلیون یعنی جوون ایرانی دیگه نمیتونه کنار خیابون سیب زمینی و گوجه هم بفروشه.