هاردی: فردا دم آفتاب اعدام مون می کنن.
لورل: کاش فردا ابری باشه