تنهاست دلم،کاش کسی سرور من بود
یا سایه ی عشقی به سر و دربرِمن بود
می آمدودل خانه ی او میشدومیماند
بشکسته ام ای کاش که بال وپرمن بود