عشق قشنگه...

زندگی خوبه
رفیق خوبه
همه چی خوبه...

ولی دنیای دیوونه ها
یه چیز دیگست...