خیلی وقت است!
که از کاپ مردمکهایت قهوه ننوشیده ام
مرا
به کافه ی چشمهایت
دعوت کن..