اگر عشق عبادت ما نیست
پس امده ایم اینجا
برای کدام درد بی شفا
شعر بخوانیم‌ و‌ باز به خانه برگردیم
دانلود موزیک