شريكى در زندگيت انتخاب كن
كه براى خودت خوب باشه؛
نه براى خانواده ات،
نه براى تصوير اجتماعيت ،
نه براى حساب بانكيت؛
كسى رو انتخاب كن كه
زندگيت رو از احساس غنى كنه