شهرِ من
رقص کوچه هایش را باز می یابد
هیچ کجا،هیچ زمان
فریاد زندگی بی جواب نمانده است