ی بار یکی پرسید عاشق شدی؟!
موندم که چی جوابشو بدم!
حس من به تو خاص بود،
دوستت داشتم...
عاشقت...
عاشقت بودم...
جواب دادم: بله!
خندید؛ گفت پس چرا الان تنهایی؟!
گفتم: نخواست...
گفت: چه جور عاشقی هستی ."
که گذاشتی بره؟!
خندید، ولی نفهمید ...
چون عاشقت بودم ...
گذاشتم بِری،
نمی شه کسی رو به زور نگه داشت
نمی شه کسی رو به زور عاشق کرد ...

#