هر کسی آمد در این دل خستگی در کرد و رفت
دل به هر کس داده ام دردی به روی درد بود...