دلم برای مدادسفید می سوزد
پیرشدم آخر نفهمیدم
کاربرد مداد سفید
در جعبه مدادرنگی چه بود؟
شاید تنهایی !!!
مثل خیلی از آدمها
به جرم اینکه
رنگ ندارند و خالصند...
.