شاهین شاه بال فلک
همسایه حور و ملک
در پند دشت آسمان
ای شیر الله معک
تولدت مبارک ای آرامش دلها
تبریک 🎂😍❤🌹❤😍🎂