تورم یک دو درصد رشد کرده..
گرانی سوی مردم پشت کرده emoji