عاشقی یعنی
وقتی می بینیش
نمیدونی

کلماتُ چجوری بچینی کنار هم ....