‏حتی قوی ترین آدما هم نیاز دارن یه جاهایی یکی بهشون بگه؛
‏_نترس من هستم!