عشق یعنی
در میانِ غصه های زندگی
یک نفر باشد که آرامت کند...