یکی باید باشه
که وسط این همه مشغله و آشفتگی
فکر کردن بهش آرومت کنه ...