دوست دارم صدایت بزنم
بگویی جانم
آرام بپرسم
از کجا پیدایت شد؟
لبخند که میزنی
اشک امانم نمی دهد!
دلم میسوزد از سالهایی که نداشتمت!❤️