برای بودن گاهی لازم است نباشی ! 
شاید نبودنت بودنت را به خاطر اورد...
اما دور نباش ... 
دوری همیشه دلتنگی نمی اورد ! 
فراموشی همان نزدیكی هاست ...‏!‏