سیاست تنظیم بازار از “فعلا نخرید” به “عمرا بتونید بخرید”، تغییر مسیر داده