منطق رو وارد زندگیهاتون نکنید،
گاهی باید احمقانه همدیگر رو دوست داشت...