آخرین منزل ما کوچه ی سرگردانی است
در به در، در پی گم کردن مقصد رفتیم...