همه میگن امنیت یعنی سقف
اما من میگم امنیت یعنی آغوشت ...