شب ‌است و آنچه دلم کرده آرزو اینجاست؛

ز عمر نشمُرم آن ساعتی که او اینجاست...