دلت را قرص کن به بودنش و به رحمتش...
هر وقت به خدا سپردی دیگر غمگین نباش همه چیز در بهترین زمان خود رخ خواهد داد😍🍃
کتاب جهان در من است..
سرور پور
توصیه میشه به اونایی که دنبال حال خوبن❤💫