تو آن آزارِ شیرینی که دلخواهست تکرارَت؛
و من هر بار ، از هر بار بیشتر دوستت دارم...