فردا دیر است...
امروزت را همین امروز، زندگی کن!
همین امروز لذتش را ببر،
و همین امروز برای آرزوهایت تلاش کن....‌اوقات خوشی را برایتان آرزو میکنم..⚘